9yin

 

 

 

 

初入江湖 (1-2天) 江湖历练 (3-4天) 门派风云 (5-6天) 禁地探秘 (7天) 更多玩法

 

参与门派夺书、护书

 

参与门派夺书、护书 | 报名门派战 | 学习生活技能 | 学习游戏交易功能

 

 

活动时间:周一至周日每天19:00-20:00
 
活动次数:每日5次
 
参与要求:实力超过初窥门途径的门派玩家
 
活动奖励:
1. 门派荣誉凭证(中等)
2. 历练(大量)
3. 秘籍书页(中等)
 
具体夺书/护书内容点击查看>>
 
门派夺书攻略 点击查看>>